Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VEDAHERB

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1      Alle verkopen en leveringen van goederen door VEDAHERB (handelsnaam van Ayurveda company BV), worden uitgevoerd volgens deze voorwaarden, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de koper.
1.2      Afwijkingen en/of aanvullingen op de voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door VEDAHERB aan koper zijn gemeld.
Artikel 2 – Offertes
2.1      Afwijkingen van VEDAHERB zijn vrijblijvend en onverbindend.
2.2      Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aan-vaarding door VEDAHERB binnen vier weken na ontvangst van de ondertekende bestelling, danwel- bij gebreke, van een schriftelijke aanvaarding- door uitvoering van de levering.
2.3      Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende ge-wichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor weergegeven in reclame-uitingen en andere mededelingen, waaronder aanbiedingen van VEDAHERB gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van door VEDAHERB medegedeelde gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door VEDAHERB te verrichten wezenlijke andere prestatie. VEDAHERB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de offerte, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen.
Artikel 3 – Prijzen en betaling
3.1      De overeengekomen prijzen gelden exclusief aflevering, voorlichting of andere nevenprestaties van de zijde van VEDAHERB. De wijze van verzending staat ter keuze van VEDAHERB. Verpakkingskosten welke afwijken van de ge-bruikelijke verpakking (bijvoorbeeld zeewaardige verpakking) komen voor rekening van de koper. Kosteloze verzending geschiedt enkel wanneer dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
3.2      Betaling van rekeningen dient zonder enige korting of schuldvergelijking contant of per giro/bank plaats te vinden bij aflevering, tenzij door VEDAHERB anders schriftelijk wordt overeengekomen met de koper.
3.3      Bij niet betaling of bij overschrijding van de betalingstermijn (indien deze is overeengekomen) is de koper vanaf de vervaldatum – zonder dat enige aanmaning of ingebre-kestelling is vereist – de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
3.4      Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die VEDAHERB met betrekking tot leveranties tegen de koper moet nemen bij het niet nakomen door de koper van zijn betalingsverplich-tingen zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van       € 150,- en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
3.5      VEDAHERB is gerechtigd een vooruitbetaling of een voorschot, wel het stellen van zekerheid te verlangen, voordat zij met de koper een overeenkomst aangaat.
Artikel 4 – Leveringstermijn
4.1      Indien een leveringstermijn is opgegeven geldt deze slechts als een vrijblijvende aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde datum.
4.2      In geval van overmacht heeft VEDAHERB het recht om te hare keuze de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.
Artikel 5 – Risico
5.1      De goederen zijn en reizen voor risico van koper af VEDAHERB Honselersdijk.
5.2      VEDAHERB is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
Artikel – 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1      Tot aan de algehele voldoening van de door koper een VEDAHERB verschuldigde betalingen behoudt VEDAHERB zich het eigendom voor van alle door haar krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen VEDAHERB krachtens de koopovereenkomst toekomt. Koper zal zolang geen algehele betaling van de geleverde goederen krachtens de koopovereenkomst heeft plaatsgevonden de hem geleverde goederen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder Hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen.
6.2      VEDAHERB is gerechtigd haar eigendomsrechten op de goederen als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden te allen tijden uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien VEDAHERB deze goederen terug neemt, is de koper aansprakelijk voor de hiermee gepaard gaande kosten voor VEDAHERB. Voorts heeft VEDAHERB recht eventuele schade aan de goederen op koper te verhalen.
Artikel 7 –  Garantie
7.1      VEDAHERB garandeert  dat  door haar geleverde goederen van  deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigt.
7.2      In geval zich niettemin gebreken in de door VEDAHERB geleverde goederen voordoen zal VEDAHERB de betreffende gebreken herstellen of doen herstellen, dan wel een nieuw goed in de plaats van het gebrekkige goed leveren, geheel ter hare keuze.
7.3      Reclames en/of klachten over eventueel verkeerd uitgevoerde bestellingen en/of ondeugdelijke levering, dan wel zichtbare gebreken aan het goed moeten binnen acht dagen na levering per aangetekende schrijven aan VEDAHERB bekend worden gemaakt. Nadien heeft koper niet meer het recht herstel of vervanging aan het gebrekkige goed te ontvangen.
7.4      Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen geldt de garantie gedurende een jaar na levering voor onzichtbare gebreken.
7.5      Goederen of onderdelen welke in gevolge van een reparatie worden vervangen, worden eigendom van VEDAHERB.
7.6      Noch de bepalingen in dit artikel noch anderszins overeen-gekomen garantiebepalingen zijn toepasselijk wanneer het goed door koper is overgedragen aan een derde, of indien koper of een derde reparaties aan het goed heeft verricht.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1      Voor enige directe of indirecte schade waarvoor VEDAHERB in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal VEDAHERB niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van VEDAHERB.
8.2      Koper vrijwaart VEDAHERB te dezer zake tegen alle aan spraken van derden.
8.3      De aansprakelijkheid van VEDAHERB blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel het bedrag dat VEDAHERB koper maximaal in rekening had kunnen brengen.
8.4      De beperking van aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door VEDAHERB te uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Artikel 9 – Toepasselijk recht
9.1      Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht indien de offerten en/of bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
9.2      Indien Nederlands recht van toepassing is zullen geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 10 – Overige bepalingen
10.1    In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
10.2  De koper van goederen van VEDAHERB in Honselersdijk geeft toestemming voor het registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistratie, welke VEDAHERB in de uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen voor eigen gebruik van VEDAHERB, doch ook voor gebruik in het concern waarvan VEDAHERB deel uitmaakt.